[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   

 

 

หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต. ปฏิทินกิจกรรม วิสัยทัศน์การพัฒนา กระดานถาม-ตอบ อำนาจหน้าที่ ทำเนียบบุคลากร คณะผู้บริหาร นโยบายการบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฎหมายควรรู้ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี โครงสร้าง การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ การมอบอำนาจของนายก ศูนย์บริการร่วม One Stop Service
Username
Password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
นโยบายการบริหาร  
 

เส้นทางแห่งการพัฒนาแม่ตีบสู่สังคมสันติสุขวิถีพุทธ

ภายใต้วาระแห่งตำบลพุทธเกษตร

 

เส้นทางที่หนึ่ง           มุมมอง  ๒ มุมมองของการพัฒนา  ได้แก่

มุมมองแรก         เชิงการบริหารงาน  Administrative  View )

มุมมองที่สอง        เชิงปฏิบัติการ  Action  View )

 

*********************************

มุมมองแรก  -  การพัฒนาเชิงการบริหารงาน

 

๑.     แนวนโยบายพื้นฐาน

 

๑.๑  พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

น้ำไหล  ไฟสว่าง  ทางดี  มีอินเตอร์เน็ต

๑.๒ ลดปัญหาโลกร้อน  สร้างชุมชนสีเขียว  (  Green  Society )

สร้างจิตสำนึก  ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาคีชุมชนตำบลแม่ตีบ

๑.๓ พัฒนาสังคมสวัสดิการ และสงบสุข  ( Happy and Welfare  Society )

                             สังคมที่มีรอยยิ้ม  ประชาชนอุ่นใจ  รักใคร่ปรองดองกัน

๑.๔ ส่งเสริมกลุ่มอาชึพ และเกษตรแบบผสมผสานเชิงพุทธเศรษฐศาสตร์  ( Self  Sufficiency  Economy )

                     เพิ่มรายได้ให้พอเพียง  เคียงคู่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๑.๕ พัฒนาการศึกษาสู่อาเซียนภายใต้บริบทของท้องถิ่น  ( Asian  Local  Education )

มีทักษะชีวิต  เพิ่มศักยภาพตน  รู้เท่าทันโลก  เชื่อมโยงระบบการศึกษาตลอดชีวิต ( การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย )

๑.๖  สนับสนุนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ( Good  Governance )

                             พัฒนาคน  พัฒนางาน  ประสานชุมชน  บนฐานองค์การอัจฉริยะ

 

 

๒.     แนวนโยบายเร่งด่วน

         

                        -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล

                        -   สภาเด็กและเยาวชน

            

         

                        -   อสม.หมอประจำบ้าน

                        -   แม่บ้านต้นแบบ  ( กลุ่มกองทุนสตรี )

         

                        -   สวัสดิการ + ศักดิ์ศรี + สิทธิ

                        -   เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

         

                        -   สูงวัยอย่างสง่า  มีคุณค่าในสังคม

                        -   กลุ่มสันทนาการเชิงสร้างสรรค์วัยทอง

         

                        -   เพิ่มคุณค่า  +  เพิ่มพื้นที่   (  โชว์ฝีมือผู้พิการตามศักยภาพ )

                        -   สังคมแห่งอารยสถาปัตย์

         

                        -   สหกรณ์การเกษตร  ( ตลาดกลางพืชผล  )

                        -   กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้

 

มุมมองที่สอง        - การพัฒนาเชิงปฏิบัติการ


 

Goal  (  เป้าหมาย ) 

 

 

 

วิธีการดำเนินงาน

๑.  สังคมผาสุก

๑.๑  การศึกษาในระบบ + การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

๑.๒ สุขอนามัยที่ดี  มีภูมิคุ้มกันตนเอง  ( ชุมชนเข้มแข็ง )

๑.๓ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

๑.๔ การลดปัญหาสังคม  ด้วยกระบวนการสร้าง  “ จิตสำนึกสาธารณะ “ ( Public  Mind )

๑.๕ สังคมสันติสุข และสมานฉันท์

๒.  เศรษฐกิจสุขสันต์

๒.๑ โครงสร้างพื้นฐานครบครัน    ( ถนน + แล่งน้ำ )

๒.๒ เกษตรพอเลี้ยงชีพ  ผสานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม

๒.๓ ส่งเสริมการบริหารกลุ่มอาชีพครบวงจร  ( ไทยทำ  ไทยใช้  ไทยเจริญ )

๓.  สู่ประชาคมอาเซียนวิถีพุทธ

๓.๑ สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธปัญญา ( กระบวนการสังเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างลึกซึ้ง )

๓.๒ การมีส่วนร่วมเชิง “ พหุภาคี “ ( การสร้างเครือข่าย  ภาครัฐ  เอกชน และประชาสังคม )

๓.๓ ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมสมัย

       ๓.๔ ความโปร่งใสในการบริหารงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

เส้นทางที่สอง  -   โครงสร้างการบริหารการพัฒนาชุมชนแม่ตีบ

 

๑.  คำขวัญประจำตำบลแม่ตีบ

 

 

 

 

๒.  วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลแม่ตีบ


๓.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตำบลแม่ตีบ

ยุทธศาสตร์ที่  ๑      ชุมชนเข้มแข็ง  ( ๒ ป้อง )

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑   ป้องกันและขจัดภัยยาเสพติด

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒      คนมีความสุข  ( ๔ ดี )

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑   โครงสร้างพื้นฐาน  D

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒   เศรษฐกิจ  D

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓   สุขภาพ  D

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔   สวัสดิการ  D

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓      สังคมสันติ  ( ๔ ส )

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑   ส่งเสริมการศึกษาเชิงพลวัต ( หลักสูตรมาจากชุมชน )

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒   สร้างศรัทธาแห่งศาสนาและวัฒนธรรมไทย

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓   สนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงพหุภาคี

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔   สานต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้  กับ ชุมชนท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๕   ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔      สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ( ๒ ประกาศ )

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑   ประกาศวาระตำบลในหัวข้อ   ชุมชนวิถีพุทธเกษตร 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒   ประกาศให้แม่ตีบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สู่ประตู

                        อาเซียนของกลุ่มท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน

บทสรุปของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  ๔ ด้าน

ได้แก่      สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Long  Life  Learning  Society

 

เส้นทางที่สาม  กิจกรรม หรือ โครงการพัฒนาตำบลแม่ตีบ

เพื่อนำไปสู้เป้าหมายการรับรองมาตรฐาน

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสถาบันพระปกเกล้า

ประกอบไปด้วย  ๒  มิติ  ได้แก่

มิติที่  ๑    ด้านการพัฒนาองค์กรอัจฉริยะ

มิติที่  ๒    ด้านบริการสาธารณะ

มิติที่  ๑    ด้านการบริหารจัดการองค์กรอัจฉริยะ

 

๑.๑  การบริหารจัดการสมัยใหม่  ( Modern  Management )

๑.๑.๑   การพัฒนาและจัดระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

๑.๑.๒   การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานประชาสัมพันธ์  และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการ

๑.๑.๓   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนภาพรวมและรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน

      -   กระบวนการประชาสังคม  ( จัดตั้งเครือข่ายภาพประชาชน อาทิ  เครือข่ายผู้พิการ )

          -   การวางแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

          -   การสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชน และประชาสังคม

          -   การส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

๑.๑.๔   การบริหารงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

๑.๑.๕   การบริหารงานการเงินและการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

       -   การบริหารพัสดุอย่างโปร่งใส

       -   การจัดเก็บรายได้  ( ระบบการจัดการภาษีอย่างเป็นธรรม  สะดวก  รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย )

๑.๑.๖   การวางระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียน หรือขอความอนุเคราะห์

๑.๑.๗   การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  โดยเน้นการมอบอำนาจการตัดสินใจที่ชัดเจน

๑.๑.๘   การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

       -   การวางแผนพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

       -  การจัดฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

       -  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

       -  ระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภ์กับการบริหารองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๑.๑.๙   การพัฒนาและปรับปรุงงานกิจการสภาเข้าสู่รูปแบบสากล

 

 

๑.๒  การตอบสนองความท้าทายใหม่ ( Adventure  Group )

๑.๒.๑  การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  (  อาทิ เด็กเร่ร่อน  บุคคลไร้สัญญาติ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ  HIV  ผู้ติดยาเสพติด  ผู้สูงอายุ  เป็นต้น )

       -  ชุมชนแห่งอารยสถาปัตย์

       -  จัดสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ

 

๑.๒.๒  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การลดภาวะโลกร้อน  การใช้พลังงานทางเลือก หรือ พลังงานทดแทน

      

๑.๒.๓  การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ภัยพิบัติ และระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๒.๓.๑  ภัยธรรมชาติ  (วาตภัย  อุทกภัยและโคลนถล่ม  แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  ภัยแล้ง  และภัยที่เกิดจากอากาศหนาว

              ๑.๒.๓.๒  อัคคีภัย

              ๑.๒.๓.๓  ภัยทางถนน

 

๑.๒.๔  F  การทะนุบำรุงศาสนา

              F  การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น

              F  การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย หรือ การสร้างเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น

 

๑.๒.๕  การเตรียมความพร้อมในระดับองค์กรและชุมชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ASEAN  COMMUNITY )

 

๑.๒.๖  กระบวนการแก้ปัญหา และรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ โดยการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น

       -  ด้านการศึกษา

       -  ด้านการเกษตร

       -  ด้านการท่องเที่ยว

       -  ด้านการจัดการความขัดแย้ง

 

 

 

๑.๓  การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ( Power  Citizen )

 

๑.๓.๑  การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน  กลุ่ม  องค์กร

              โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ ศักยภาพของกลุ่ม / องค์กรชุมชน  ในรูปแบบต่างๆ  อาทิ ………………………..

  • การจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน
  • การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • การจัดเวทีลานความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ หรือ ผู้สูงอายุ
  • หอสมุดชุมชน
  • การสร้างและพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น
  • การจัดทำกองทุนสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

 

๑.๓.๒  การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง  ( Civic  Education )

๑.๓.๒.๑  การส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่าย

๑.๓.๒.๒  การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิ และหน้าที่ของพลเมือง

๑.๓.๒.๓  การส่งเสริมความมีวินัย  ค่านิยมประชาธิปไตย  การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  หรือ  เคารพความแตกต่างหลากหลาย

๑.๓.๒.๔  การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน  รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

๑.๓.๒.๕  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มี  อาสาสมัครพลเมือง  ที่หวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน  รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

 

 

๑.๔  การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  ( Happy  and  So Good  Society )  ตลอดจนการป้องกัน / การจัดการความขัดแย้ง

 

๑.๔.๑    การเสริมสร้างความสามัคคี  สันติสุข และความสมานฉันท์

-  ค่ายเยาวชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์

-  ฝึกอบรมการพัฒนาเสริมสร้างสมานฉันท์

-  กิจกรรมการเสริมสร้างสันติสุขบนพุทธธรรม

-  การพัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของ  ศูนย์พัฒนาครอบครัว  ( ศพค. )

      ( ข้อมูลเชิงลึกจาก  สถาบันเสริมสร้างสมานฉันท์ชุมชน )

 

 

๑.๔.๒    การป้องกัน / จัดการความขัดแย้ง

-  อบรมหลักสูตรการเจราไกล่เกลี่ยเพื่อจัดการความขัดแย้ง

-  อบรม “ นักประสานสันติ “

-  อบรม  “ การเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง “

( ข้อมูลเชิงลึกจาก  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล -)

 

 

มิติที่  ๒    ด้านบริการสาธารณะ

 

๑.     ภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน

      ๑.๑  ถนน  ทางเดิน และทางเท้า  ( ลาดยาง / คอนกรีต )

      ๑.๒  ไฟฟ้าสาธารณะ  ( ถนนสายหลัก และจุดเสี่ยง  +  มีไฟฟ้าใช้  ครบ  ๑๐๐ % )

      ๑.๓  ระบบระบายน้ำ (ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.  มีรางระบายน้ำ ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป)

      ๑.๔  น้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค ( การตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกๆปี และมีน้ำประปาใช้  ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป )

      ๑.๕  ระบบชลประทานที่ดีมีประสิทธิภาพ

 

 

๒.     ภารกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

      ๒.๑  กิจกรรมมีความหลากหลาย  ตั้งแต่  ๔  ประเภทกิจกรรมขึ้นไป

      ๒.๒  สนับสนุนกิจกรรม  “ สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ตีบ  “

      ๒.๓  สนับสนุนงบประมาณ  ร้อยละ  ๗  ขึ้นไป  ( นอกเหนือจากด้านกีฬาและการศึกษา )

๓.     ภารกิจด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

     ๓.๑  นอกเหนือจากการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ

     ๓.๒  การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ

     ๓.๓  การพัฒนาและสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง (  ยกเว้น  คนเร่ร่อนและขอทาน )

๔.     ภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี และกลุ่มอาชีพ

      ๔.๑  สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมกลุ่มสตรีให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

        ๔.๒  จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพแก่ประชาชนอย่างน้อย  ๖  ประเภทอาชีพ

      ๕.๓  จัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมอาชีพ

๕.    ภารกิจด้านงานสาธารณสุข

      ๕.๑  พัฒนาศักยภาพผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน

      ๕.๒  สนับสนุนและ/ จัดตั้งหน่วยบริการสาธารณสุขครบทุกหมู่บ้าน

      ๕.๓  การให้ความรู้ และจัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

      ๕.๔  สนับสนุนงบประมาณในการดูแลสุขภาพของประชาชน  ร้อยละ ๓  ขึ้นไป 

 

 

๖.  ภารกิจด้านการส่งเสริมกีฬา

      ๖.๑  สนับสนุนงบประมาณ  ร้อยละ  ๗  ขึ้นไป 

      ๖.๒  สร้างและบำรุงลานกีฬา/สนามกีฬาให้ครบทุกหมู่บ้าน

      ๖.๓  ทะนุบำรุงลานกีฬา/สนามกีฬาให้ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการในเวลากลางคืนได้ร้อยละ  ๑๐  ขึ้นไป

๗. ภารกิจด้านส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

      ๗.๑  การจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและทะนุบำรุงศาสนา

      ๗.๒  การจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย

      ๗.๓  การจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

๘.  ภารกิจด้านการศึกษา

      ๘.๑  สนับสนุนงบประมาณ  ร้อยละ  ๗  ขึ้นไป 

      ๘.๒  การยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์ประเมินซึ่งเป็นที่ยอมรับ

      ๘.๓  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา

 

..... / ๙. ภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

๙.    ภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

        -  ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ตัวจิ๋ว

        -  สนุกแค้มป์  สนุกคิด  ( ASEAN  Youth  Mae Teep )

        -  สร้างและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม

 

๑๐. ภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ๑๐.๑  ให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ๑๐.๒  จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ๑๐.๓  จัดตั้ง  ชมรมรักษ์โลก ( EARTH  GREEN ) และอาสาสมัครพิทักษ์โลก

 

 

๑๑.  ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      ๑๑.๑  การซักซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      ๑๑.๒  การจัดวางระบบแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนทราบ

      ๑๑.๓  การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ.....  ภัยและการป้องกันภัย .....แก่ประชาชน

      ๑๑.๔  การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันภัยทางธรรมชาติ  อัคคีภัย และภัยทางถนน

      ๑๑.๔  การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ อปพร